Skola

...Pismeni zadaci, testovi, raspravljanja, pomoc...
 
HomeHome  RegisterRegister  Log inLog in  

Share | 
 

 Samo da smo zajedno

Go down 
AuthorMessage
BeWareOfMe
Clan
Clan
avatar

Posts : 61
Join date : 2009-12-11

PostSubject: Samo da smo zajedno   Fri Dec 11, 2009 6:59 pm

REJČEL I STEFANI SU NAJBOLJE DRUGARICE.
Još od drugog razreda delile su sve tajne, dobro i zlo. Kada se u njihovo susedstvo doselila Alison, Stefani se ponadala da bi sve tri mogle biti najbolje drugarice, jer joj se Alison zaista sviđa. Ali čini se da je dvoje društvo, a troje gužva. Može li se prijateljstvo spasti?
odlomak:^Prevela
Aleksandra Čabraja4 5
Copyright ©️ Judy Blume, 1987
Translation Copyright ©️ 2009 za srpsko izdanje, LAGUNA
Naslov originala
Judy Blume
Just As Long As We’re Together
Mom pri ja te lju
STI VE NU MAR FI JU,
ko ji je u moj ži vot
uneo hra brost, do sto jan stvo
i bes kraj ni smi sao za ša lu
Lo la će za u vek pam ti ti…6 7
„Ste fa ni vo li me si ne“, re če ma ma tet ki jed nog ne delj nog
po po dne va. Pra vi le su krom pir-sa la tu u ku hi nji, a ja sam
le ža la na tra vi u dvo ri štu i či ta la. Ku hinj ski pro zor be še ši rom
otvo ren, te sam ču la sva ku ma mi nu i tet ki nu reč. Ni sam,
me đu tim, obra ća la mno go pa žnje šta pri ča ju, dok ni sam
ču la svo je ime.
U po čet ku ni sam bi la si gur na šta ma ma pod ra zu me va
pod tim da Ste fa ni vo li me si ne, ali shva ti la sam šta ho će da
ka že kad je do da la: „Za le pi la je po ster Ri čar da Gi ra na ta va-
ni cu iz nad kre ve ta. Ka že da ga ra do gle da dok uve če to ne u
san.“
„O-ho“, ka za la je tet ka De niz. „Tre ba lo bi da po pri čaš s
njom.“
„Ona već zna sve o ro da ma i pče li ca ma“, re če ma ma.
„Da, ali zna li ne što o de ča ci ma?“, pi ta la je tet ka.
Slu čaj no znam baš do sta o de ča ci ma. Što se pak ti če me si-
ne, lič no ne po zna jem ni jed nog. Ve ći na de ča ka mo jih go di-
na – a za dve ne de lje kre ćem u sed mi raz red – je su be be.
Što se ti če po ste ra Ri čar da Gi ra, ni sam čak ni zna la da je
ta ko po znat ka da sam ga ku pi la. Na šla sam ga na ras pro daji.
1
Mesine
^Džudi Blum 8 9
„Ne mo gu da ve ru jem ka ko ova so ba iz gle da!“, ka za la je
mo ja naj bo lja pri ja te lji ca, Rej čel Ro bin son. Do šla je kod
me ne istog ča sa kad se vra ti la iz mu zič kog kam pa. Za vri šta le
smo čim smo ugle da le jed na dru gu. Ta ta ka že da ne shva ta
za što de voj či ce mo ra ju ta ko da vri šte. Ne ma šan se da mu to
ob ja snim.
Rej čel je si gur no po ra sla još pet cen ti me ta ra pre ko le ta jer,
kad ju je ma ma za gr li la, vi de la sam da je Rej čel vi ša od nje.
Ve ro vat no je naj vi ša de voj či ca u sed mom raz re du.
„Ni kad ni sam vi de la to li ko po ste ra!“ Rej čel je sta ja la na
sre di ni mo je so be, od ma hu ju ći gla vom. Kad je pri me ti la Ben-
dža mi na Mu ra, upi ta la je: „Ot kud onaj na pla fo nu?“
„Le zi“, re kla sam joj.
„Ne sa da.“
„Da, sad…“ Gur nu la sam je ka kre ve tu. „Sa mo ta ko mo žeš
do bro da ga vi diš.“
Rej čel od gur nu hr pu pli ša nih igra ča ka i is pru ži se na kre vet.
Le gla sam kraj nje. „Zar ni je sla dak?“
„Aha… Je ste.“
„Ma ma ka že da je me si na.“
Fo to gra f ja je si gur no sni mlje na ve o ma dav no jer na njoj
iz gle da vr lo mlad, kao da mu je ne gde oko se dam na est. Ta da
je stvar no bio sla dak. Svi đa mi se nje gov iz raz li ca, ne ka kav
po lu o smeh, kao da de li mo ne ku taj nu.
Za pra vo, ne zo vem ga Ri čard Gir. Zo vem ga Ben dža min,
ali ma ma to ne zna. Za nju je on po zna ti glu mac. Za me ne je
Ben dža min Mur, ko ji ima se dam na est go di na, i moj je pr vi
deč ko. Svi đa mi se to ime – Ben dža min Mur. Vi de la sam
ga na kan ti ci bo je. U le to smo se pre se li li, a na ša no va ku ća
je ne de lja ma mi ri sa la na far bu. Dok su mi sre đi va li so bu,
spa va la sam u bra to vlje voj. Brat mi se zo ve Brus i ima de set
go di na. Ce le te ne de lje se ni sam po šte no na spa va la, jer Brus
ima noć ne mo re.
U sva kom slu ča ju, čim su maj sto ri oti šli iz mo je so be, vra-
ti la sam se u nju i za le pi la po ste re. Imam ih de vet na est, ne
ra ču na ju ći Ben dža mi na Mu ra. A sa mo je on na ta va ni ci. Tre-
bao mi je či tav dan da za le pim po ste re pra vim re dom i čim je
ma ma te ve če ri do šla s po sla, po zva la sam je da ih vi di.
„O, Ste fa ni!“, re kla je. „Tre ba lo je da ko ri stiš rajs ne gle, a
ne le plji vu tra ku. Tra ka ski da bo ju sa zi do va.“
„Ne, ne ski da“, ka za la sam.
„Da, ski da.“
„Vi di… Do ka za ću ti“, re koh, ski da ju ći po ster la vi ce s la vi-
ći ma. Me đu tim, ma ma je bi la u pra vu. Le plji va tra ka je za i sta
olju šti la bo ju sa zi da. „Pret po sta vljam da bi naj pa met ni je bi lo
da ne pre me štam po ste re“, re kla sam.
„Pret po sta vljam da bi“, ka za la je ma ma. „Mo ra će mo da
za mo li mo maj sto re da još ma lo do te ra ju taj zid.“
Ta da sam se ose ti la po ma lo kri vom, a ma ma je to ve ro-
vat no pri me ti la, jer je re kla: „Ipak, po ste ri su le pi. Le po si ih
ras po re di la. Na ro či to onaj iz nad kre ve ta.“
2
Rejčel
^Džudi Blum 10 Samo da smo zajedno 11
„Do bro.“ Za tvo ri la je me da ljon. „A sad… šta je s onim
ku ti ja ma?“, upi ta ona, po ka zu ju ći na dru gi kraj so be. „Ka da
ćeš ih ras pa ko va ti?“
„Usko ro.“
„Po mo ći ću ti da ih ras pa ku ješ od mah.“
„U re du je“, ka za la sam.
„Mo raš da se sre diš pre ne go što poč ne ško la, Stef.“ Oti šla
je na dru gi kraj so be i kle kla is pred naj ve će ku ti je. „Knji ge!“,
uz vik nu ona. „Ho ćeš li ih po sla ga ti po na slo vi ma ili po ime-
ni ma auto ra?“
„Ovo ni je bi bli o te ka“, re koh, „već spa va ća so ba.“
„Znam… ali ako već to ra di mo, ura di će mo ka ko tre ba.“
„Ne mo ram da sla žem knji ge od re đe nim re do sle dom“,
od go vo ri la sam.
„Ali ka ko ćeš ih pro na ći?“
„Pre po zna jem ih po bo ji.“
Rej čel se na sme ja. „Gro zna si!“
Ka sni je sam je is pra ti la do ku će. Baš čud no, kad sam pr vi
put ču la da će mo se pre se li ti, oči sam is pla ka la. A on da, kad
su mi ro di te lji re kli da se se li mo u Pal fri Pond, ni sam mo gla
da ve ru jem svo joj sre ći, jer ta mo sta nu je i Rej čel. Sad smo ne
sa mo naj bo lje dru ga ri ce, već i kom ši ni ce. A pre se li ti se tek
ne ko li ko uli ca da lje i ni je ne ka se lid ba. Mi slim da je je di ni
raz log što smo se se li li to što je na šoj ku ći tre bao no vi krov,
a ma ma i ta ta su se sko ro one sve sti li kad su ču li ko li ko to
ko šta.
Ku će u Pal fri Pon du su ra štr ka ne, ni su po re đa ne u ni z kao
u obič noj uli ci. Za mi šlje no je da tre ba da iz gle da ju sta rin ski,
kao ku će u ko lo ni jal nom se lu. Rej če li na ku ća je pre ko pu ta
na še. Kad smo sti gle ta mo, re kla je: „Sad ću ja te be is pra ti ti
do ku će.“
Po gle da la sam je i obe se na sme ja smo.
Rej čel se na sme ja.
„Znaš li ka ko ga ja zo vem?“
„Ka ko?“
„Ben dža min Mur.“
„Ben dža min Mur…“, po no vi Rej čel, na sla nja ju ći se na
la kat. „Zar to ni je mar ka far be?“
„Da, ali svi đa mi se to ime.“
Rej čel me je ga đa la pli ša nim maj mun če tom. „Baš si uvr-
nu ta, Stef!“
Znam da je to kom pli ment.
„Je li to ogr li ca pro tiv pče li njeg ubo da?“, upi ta Rej čel,
do di ru ju ći me da ljon ko ji mi je vi sio oko vra ta. Nag nuv ši se
pre ma me ni, po mi lo va la mi je ru ku svo jom ko vr dža vom,
cr ve no sme đom ko som. „Mo gu li da vi dim ka ko iz gle da?“
„Na rav no.“
U ju lu, dok sam bi la u žen skom iz vi đač kom kam pu, zga-
zi la sam pče lu i od nje nog ubo da do bi la aler gi ju. Bol ni čar ka
u kam pu je mo ra la da me osve sti, jer sam bi la u šo ku. Dok tor
je re kao da mo ram stal no da no sim pi lu le sa so bom, u slu ča ju
da me pče la opet uje de. Ma le su i pla ve. Na dam se da ni kad
ne ću mo ra ti da ih po pi jem. Ni sam baš ne ki lju bi telj pi lu la.
Kad sam se vra ti la iz kam pa, mo ja ba ka Lo la mi je da la tu
ogr li cu. O sve mu to me pi sa la sam Rej čel.
Otvo ri la sam ma li zlat ni me da ljon u ob li ku sr ca. „Vi diš…“,
re koh, po ka zu ju ći joj, „ume sto za sli ku, u nje mu ima me sta
za tri pi lu le.“
Rej čel ih je do ta kla. „Ka ko je bi ti u šo ku?“
„Ne se ćam se. Mi slim da sam ose ti la ne sve sti cu… A on da
se sve od jed nom za cr ne lo.“
„Obe ćaj mi da ćeš uvek no si ti ovu ogr li cu“, re če Rej čel,
„za sva ki slu čaj.“
„Obe ća vam.“Džudi Blum 12 13
Dan uoči po čet ka ško le bio je vreo i spa ran. Vi si la sam kraj
je ze ra brč ka ju ći no ge. Ta da sam pr vi put ugle da la tu de voj-
či cu. Ču ča la je kraj dr ve ta u ko jem se na la zi la ve li ka ru pa.
Po mi sli la sam da že li da vi di po ro di cu ra ku na ko ja tu ži vi.
Sa ma ih ni kad ni sam vi de la, ali moj brat je ste.
Otre sla sam vo du s no gu, obu la san da le i pri šla joj. Či ni lo
mi se da je Bru so vih go di na. Pru ga sta cr ve no-be la ma ji ca se za-
la joj je do ko le na. Ve ro vat no je pri pa da la nje nom ocu. Ima la
je du gu ko su. Tog da na se ni je oče šlja la. To sam vi de la po ne u-
red nom raz delj ku i za mr še nim pra me no vi ma. Ve ro vat no ni je
bri nu la ni ho će li zga zi ti na pče lu, jer je bi la bo so no ga.
Uz nju je bio ma li pas, je dan od onih ko ji ma dla ka vi si
pre ko oči ju. Čim sam se pri bli ži la, za la jao je.
„Smi ri se, Mej zi“, re če de voj či ca. Za tim se okre te me ni.
„Ćao… ja sam Ali son. Tek smo se do se li li. Ve ro vat no ni si
pri me ti la, jer ni smo ima li ka mion. Iz naj mi li smo stan na
bro ju 25.“
„Ja sam Ste fa ni“, re koh. „I ja sta nu jem ov de. U bro ju 9.“
Ali son usta de i obri sa ru ke. Za vu kla je ru ku pod ma ji cu, u
džep svog šort sa, i iz vu kla kar ti cu. Stvar no sam se iz ne na di la,
Kad smo se vra ti li do mo je ku će, re kla sam: „Sa da ću ja
is pra ti ti te be.“
On da je Rej čel is pra ti la me ne.
On da sam ja is pra ti la nju.
On da je ona is pra ti la me ne.
Us pe le smo da is pra ti mo jed na dru gu do ku će de vet pu ta
pre ne go što me je ma ma po zva la da uđem.
3
Alison
^
Back to top Go down
 
Samo da smo zajedno
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» moji najdraži citati...

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Skola :: Chat :: Knjige :: Teen romani i knjige za decu-
Jump to: