Skola

...Pismeni zadaci, testovi, raspravljanja, pomoc...
 
HomeHome  RegisterRegister  Log inLog in  

Share | 
 

 Dodatne porcije

Go down 
AuthorMessage
BeWareOfMe
Clan
Clan
avatar

Posts : 61
Join date : 2009-12-11

PostSubject: Dodatne porcije   Fri Dec 11, 2009 6:57 pm

Džesika Darling je opet u borbenoj pripravnosti u ovom željno očekivanom i urnebesnom nastavku Traljavih početaka. Ovaj put ta izuzetno posmatrački nastrojena i preterano zabrinuta tinejdžerka prolazi kroz društveni i emocionalni pakao poslednje godine u Pajnvilskoj gimnaziji. Ne samo da joj misteriozni i ah-tako-zanosni Markus Flati još privlači pažnju nego i njena najbolja drugarica Houp i dalje živi u drugoj državi tako da Džesika ne može da izbegne kandže Bezglave ekipe, svojih dosadnih takozvanih drugarica. I povrh svega, roditelji neće da joj sjašu s vrata kad je u pitanju izbor koledža, a trudnoća njene sestre Betani pravi ogromnu pometnju u domu Darlingovih.
Britkom inteligencijom, zajedljivom duhovitošću i genijalnim osećajem za komičan zaplet, Megan Mekaferti ponovo dočarava uzburkani svet današnjih tinejdžera koji brzo odrastaju. Poklonici Traljavih početaka ponovo će se sastati sa svojom omiljenom junakinjom, ali i upoznati sa svežim novim licima koja ulaze u Džesin život: zgodnim profesorom kreativnog pisanja sa letnjeg pripremnog programa za koledž i živahnom bakom ’što-na-umu-to-na-drumu’ Gledi. Ali pre svega, čitaoci će konačno dobiti odgovore na mnogobrojna pitanja, pa i više od toga. Da li će Džesika popustiti pod pritiskom završne godine? Da li će joj nejasna osećanja prema Markusu upropastiti ljubavni život? Da li će se Houp ikada vratiti u Pajnvil? Ponovo se zaljubite u bezobraznu Džesiku u ovom predivnom nastavku knjige koju su i kritika i čitaoci pozdravili kao najbolji srednjoškolski roman godine.

odlomak:2 3
Me gan Ma ka fer ti
do dat ne do dat ne
por ci je por ci je
Pre vela
Je le na G. Ni ko lić4 5
Na slov ori gi na la
Me gan McCaff erty
Second helpings
Copyright©️ 2003 by Me gan McCaff erty
Tran sla tion Copyright©️ 2009 za srp sko iz da nje, La gu naZa mo je ro di te lje6 7
30. jun
Ho up,
Kad ti ovo do bi ješ, ja ću već bi ti na Let njoj pret fa kul tet skoj
do dat noj na sta vi iz umet no sti. Mi slim da je ur ne be sno što pro-
gram za na da re ne i ta len to va ne no si akro nim (SPE CIAL)
1 ko ji
ima upra vo su prot nu obra zov nu ko no ta ci ju.
Iako sam odu še vlje na što ću iz be ći još jed no le to slu že nja
br ze hra ne na še ta li štu, ne mo gu a da se ne ose ćam kao pre-
va rant. Ne za ni ma me ne baš to li ko da is ku sim umet nič ke, in te-
lek tu al ne i dru štve ne ak tiv no sti ključ ne za uspe šnu ka ri je ru
u umet nič kim de lat no sti ma kao što pi še u bro šu ri. Mo ja mo ti-
va ci ja je jed no stav na: bek stvo. Znam da je je di ni na čin da se
pri pre mim za po ni že nja za vr šne go di ne u Pajn vil skoj gim na zi ji
– da iz be ga vam sva ko ga i sve što ima ve ze sa tom ško lom što
du že bu dem mo gla. Eto za što je ovo mo je le to va nje u stva ri
pro gon stvo.
Znaš da bih osta la u ovoj bes tra gi ji opu sto še nih tr žnih cen ta-
ra ce log le ta sa mo da si se ti po nu di la da mi do đeš u po se tu u
Džer zi ume sto da le tiš po Evro pi. Te žak iz bor. Da mi ni si naj bo lja
dru ga ri ca i da te ovo li ko ne vo lim, mr ze la bih te. Ne zbog tvo je
od lu ke, ne go zbog mo guć no sti da to ura diš, pre sve ga.
Znam da će naš ras po red po ko me tre ba da ša lje mo jed-
na dru goj mejl ili po ru ku sva kog da na i da se ču je mo jed nom
ne delj no bi ti van upo tre be dok se ti ne vra tiš u Te ne si. Ali ne
za bo ra vi da pi šeš. I vi še od jed nom me seč no, ako bu deš ras-
po lo že na. A ako ne, pa, on da ma nje. Iako mi ti tu glu miš ne ku
me đu na rod nu fa cu, ovo su još uvek Smer ni ce za odr ža va nje
kon tak ta bez ima lo gri že sa ve sti. Sa po seb nim na gla skom
na ono bez gri že sa ve sti.
Za vi dno tvo ja,
Dž.
1
Engl.: Sum mer Pre-Col le ge En ric hment Cur ri cu lum In Ar ti stic Le ar ning.
(Prim. prev.)
ju ul8 9
pr r vi vi
Ne mo gu da ve ru jem da sam ne kad ovo ra di la sko ro sva kog
da na. Ili pre, no ći. U tim sit nim sa ti ma, dok je ne bo bi lo pur pur-
no a ku ća odi sa la snom, ja bih bde la, pot pu no bud na, nad svo jom
ofu ca nom cr no-be lom be le žni com. Pi ska ra la bih, žvr lja la i ša ra la
dok me ru ka, a po ne kad i du ša, ne za bo li.
Pi sa la sam i pi sa la i pi sa la. A on da, jed nog da na, pre sta la sam.
Iz u zev pi sa ma Ho up i uvod nih čla na ka za Ga le bov glas, ni sam
na pi sa la ni šta ozbilj no već me se ci ma. (Za to i je ste pra va be smi sli-
ca što po ha đam ovaj SPE CIAL.) Ne ma mi dru ge ne go da po no vo
poč nem po što se od me ne zah te va da vo dim dnev nik za na sta vu
pi sa nja u SPE CIAL-u. Ali će ovaj dnev nik bi ti dru ga či ji. Mo ra da
bu de dru ga či ji. Ili će me str pa ti u lud ni cu.
Moj po sled nji dnev nik bio je je di ni sve dok sva ke sra mot ne i
či sto mo ron ske mi sli ko ju sam po mi sli la u to ku dru gog i tre ćeg
raz re da gim na zi je. A po put ma fi je, i ja sam kok nu la je di nog sve-
do ka. Tač ni je, stra nu po stra nu sam is ce pa la i pro pu sti la kroz ta ti-
nu ma ši nu za re za nje pa pi ra, od dnev ni ka su osta le sa mo gre šne
kon fe te. Že le la sam da oba vim ri tu al no spa lji va nje u ka mi nu, ali
ma ma mi ni je da la jer se pla ši la da bi ma sti lo iz he mij ske is pu sti lo
tok sič ni oblak i sve nas po bi lo. Čak i ova ko pro lu pa la, zna la sam
da bi to bio ne po tre ban me lo dram ski de talj.
Uni šti la sam taj dnev nik jer je sa dr žao sve ono što je tre ba lo da
pri čam naj bo ljoj dru ga ri ci. Uni šti la sam ga pr vog da na no ve go di-
ne, po sled nji put kad sam se vi de la s Ho up, što je bi lo i pr vi put
da sam se vi de la s njom ot ka ko se od se li la u Te ne si. Mo ja od lu ka: ME GAN E GAN M MA KA FER TI A KA FER TI 10 Dodatne porcije Dodatne porcije 11
dr ru gi u gi
E sad, evo jed ne za bav ne i sa svim nep si ho tič ne te me za opi si-
va nje!
Da nas sam do bi la naj že šći opro štaj ni po klon svih vre me na:
ver bal ne spo sob no sti 780, ma te ma ti ka 760.
BOG BLA GO SLO VIO TEST SPO SOB NO STI ZA FA KUL-
TET!
To vam je ukup ni re zul tat od 1540, za one me đu va ma ko ji
mo žda ni su to li ko na klo nje ni ma te ma ti ci kao ja. JU U PI I I I I I I I II!
Us pe la sam. Is pi sa la sam se bi kar tu za od la zak iz Pajn vi la a da
za to ne ću mo ra ti da tr čim ukrug. Pr va ću pri zna ti – da mi je sport-
ska sti pen di ja bi la je di na mo guć nost, sad bih is tr ča va la kru go ve i
klju ka la se ta ble ta ma za po ve ća va nje učin ka. Ali mo zak mi je, bar
jed nom, po mo gao, a ne za sme tao. TA KO SAM SREĆ NA ŠTO SE
NI SAM PRI JA VI LA ZA TR KAČ KI KAMP.
Ko li ko god da su bi le glu pe je zič ke ve žbe i uve žba va nja eli mi-
na ci o nog si ste ma iz Prin ston ske re vi je, ja sam to tal no pro tiv uki da-
nja za vr šnih te sto va. To je je di ni na čin da ko mi si ji ko ja od lu ču je o
upi su na fa kul tet do ka žem da sam pa met na. Pro sek od 4,4, sjaj ne
pre po ru ke i sta tus naj bo lje uče ni ce u raz re du ne zna če ap so lut-
no ni šta kad se tak mi či te sa pri ja vlje nim uče ni ci ma iz ško la ko je
ni su tru le.
Na rav no, sa ova kvim re zul ta ti ma, mo ja di le ma ni je da li ću se
upi sa ti na fa kul tet, ne go ko ji od hi lja du šeststo ko le dža iz Prin ston-
ske re vi je da po ha đam. Uzdam se u to da će ko ledž bi ti me sto gde
ću ko nač no pro na ći lju de ko ji me raz u me ju. Svo je me sto. Ne mam
poj ma da li po sto ji taj Uto pij ski uni ver zi tet. Ali po sto ji jed na ute-
šna či nje ni ca. Čak i ako oda be rem po gre šan ko ledž, a šan se su
1600 pre ma 1, ne mo že bi ti go re od če ti ri go di ne u Pajn vil skoj
gim na zi ji.
Uz gred, ni sam ras tu ri la za vr šni test za to što sam ge ni je. Je dan
obi la zak Har var da raz ja snio mi je raz li ku iz me đu ot ka če nih ge ni-
da pre sta nem da is tre sam du šu ne koj bez i me noj oso bi na pa pi ru
i po no vo poč nem njoj da pri čam sve. A u sve je spa da lo sve što se
de si lo iz me đu me ne i Ono ga ko ji će osta ti ne i me no van.
Ume sto da me za mr zi zbog onog uvr nu tog ko zna ka kvog
od no sa ko ji smo Onaj i ja odr ža va li, Ho up je jed nom za svag da
do ka za la da je bo lja naj bo lja dru ga ri ca ne go ja. Uve ri la me je, tog
ja nu ar skog da na kao i mi li jar du pu ta od ta da, ka ko imam pra va
da bu dem pri ja telj-i/ili-ne što-vi še s kim god ho ću da bu dem pri-
ja telj-i/ili-ne što-vi še. Ovo mi je obe ća la, iako su nje go ve raz u zda ne
aktivnosti in di rekt no do pri ne le to me što se njen ro đe ni brat ove-
rio, a ve o ma di rekt no do ve le do to ga da je nje ni ro di te lji od ve du
hi lja du i po ki lo me ta ra od pajn vil skog na vod no lo šeg uti ca ja. Jer,
kad se sve uzme u ob zir, kao što mi je re kla tog hlad nog po po dne-
va, i mi li jar du pu ta od ta da, za smrt nje nog bra ta Hi ta ni je kriv
ni ko dru gi ne go on sam. Ni ko dru gi mu ni je za bio tu smr to no snu
iglu u ru ku; Hit je to sam ura dio. A ako ja ose ćam ne ku istin sku
po ve za nost s Onim, re kla mi je ta da, i stal no mi to go vo ri i go vo ri
i go vo ri, ne bi tre ba lo ta ko na pre čac da je pre se cam.
Mi li jar du pu ta sam od go vo ri la Ho up da ja nje ga ne ukla njam iz
svog ži vo ta iz po što va nja pre ma uspo me ni na Hi ta. To či nim za to
što jed no stav no ne mam ni ka kve ko ri sti od to ga da nje ga tu za dr-
žim. Po go to vo što ni je pro go vo rio ni reč sa mnom ot ka ko sam mu
na pro šlu no vo go di šnju noć re kla nek se je be.
To ni je sa svim tač no. Je ste pro go vo rio sa mnom. A za to i znam
da, kad smo u pi ta nju Onaj ko ji će osta ti ne i me no van i ja, po sto ji
ne što da le ko go re od ću ta nja: ća ska nje. Ne kad smo pri ča li o sve mu
od će li ja ra sta do Za me ne pro sto ra.
2
A sad, naj du blje što on za la zi
je ste: „Ho ćeš li mo lim te po me ri ti ma lo gla vu? Ne mo gu da vi dim
ta blu.“ (9/2/01 – 1. čas. Svet ska isto ri ja II)
DO STA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ne že lim da bu dem pri si lje na da
spa lju jem ovaj dnev nik pre ne go što ga i za poč nem.
2
Trading spaces – Ame rič ka TV emi si ja u ko joj su se di jed ni dru gi ma pre u re đu-
ju po jed nu pro sto ri ju u sta nu. Emi tu je se od 2000. na ka na lu Di sco very. (Prim.
prev.)ME GAN E GAN M MA KA FER TI A KA FER TI 12 Dodatne porcije Dodatne porcije 13
Ce lu lit na mo jim bu ti na ma
Iz gle da kô mal ter, te ra me u plač
Du pe od sa la
Ce lu lit, ni je dan ku pa ći ne vre di
Mo ram na ći ne ki
Al’ ne smem da se po gle dam u ogle da lu ka bi ne
Re fren:
Kre me ne po ma žu, a da ve žbam – ne ma šan se!
Ro di te lji još ne će da mi pla te li po suk ci ju
Mo je ogrom no du pe tre ba za me ni ti
Go re, do le, gde god se okre neš, tu je
Moj ce lu lit.
Ako to ni je do kaz da je Ho up je di na ko ja se sme ja la mo jim
ša la ma i sa o se ća la sa mo jim su za ma, ne znam šta je ste. Još uvek
se ču je mo te le fo nom i pi še mo pi sma, ali to ga ni kad do sta. A za
raz li ku od svo jih vr šnja ka, ja mi slim da stal na do stup nost mej la i
in ter ak tiv nih po ru ka ni je ade kvat na za me na za kon takt li cem-u-
-li ce, oči-u-oči, od-sr ca-sr cu. To je je dan od raz lo ga što sam ču da-
ki nja. Kad smo već kod to ga…
Tra u ma br. 2: Za pri ja te lje sam ima la jad ne i bed ne fo li ran te. Mo ji
ro di te lji su mi sli li ka ko imam go mi lu lju di da po pu ne pra zni nu
ko ja je osta la iza Ho up, po seb no Bri džit. Ona je pla vu ša po put
Gvi net, sa za no snim du pe tom i ho li vud skim am bi ci ja ma. Ja ni sam
ni šta od to ga. Ne ma mo ni šta za jed nič ko osim uli ce u ko joj ži vi-
mo od ro đe nja.
Mo ji ro di te lji su ta ko đe ima li te ško ća da po ve ru ju u mo ju usa-
mlje nost jer je bi lo op šte po zna to da se Sko ti, Nje go vo fra jer sko
ve li čan stvo i Ve li ki ke nja tor Vi šeg slo ja, lo ži na me ne. To je bi lo
– i još uvek je – neo bja šnji vo, bu du ći da on iz gle da ne raz u me ni
jed nu je di nu reč ko ja iza đe iz mo jih usta. Iz gle di da ću mo ra ti da
pre vo dim sve što pro zbo rim de lo va li su mi na por no i is cr plju ju će.
Ni sam že le la da iz la zim sa Sko ti jem sa mo da ubi jem vre me. On
ja la ca i svih nas osta lih. Ne, mo ji re zul ta ti ni su to li ko od ra ža va li
moj nad moć ni in te lekt ko li ko mo ju spo sob nost da po pam tim sve
one ma le tri ko ve za ras tu ra nje te sta. Za me ne je za vr šni test bio
nu žno zlo, ali ne i ve li ka tra u ma kao za ve ći nu sred njo ško la ca. Na
dru goj i tre ćoj go di ni da le ko vi še stva ri mi je te že pa lo od ovog
te sta spo sob no sti za fa kul tet. S ob zi rom na to da sam uni šti la sve
do ka ze mo jih mu ka, da po gle da mo:
Naj ve će tra u me Dže si ke Dar ling: Naj ve će tra u me Dže si ke Dar ling:
Iz da nje za 2000–2001. Iz da nje za 2000–2001.
Tra u ma br. 1: Mo ja naj bo lja dru ga ri ca se od se li la hi lja du i po
ki lo me ta ra da le ko. Na kon što joj se brat pre do zi rao, Ho u pi ni
ro di te lji su je od vu kli u svoj ma li rod ni grad na ju gu, ta mo gde,
na vod no, vla da do bri, sta ri mo ral. Ne mo gu da kri vim Vi ve ro ve
što po ku ša va ju da za šti te nje nu ne vi nost, jer je Ho up ve ro vat-
no po sled nja be za zle na oso ba na ovoj pla ne ti. Nje no od su stvo
me je sna šlo baš usred škol ske go di ne, de vet na est da na pre mog
gor kog še sna e stog ro đen da na, ta man uoči do la ska no vog ve ka.
Ljud ski rod je pre ži veo do la zak le ta dve hi lja di tog, ali moj svet se
sru šio.
Evo ka kva je naj bo lja dru ga ri ca Ho up me ni bi la (i je ste): ona
je bi la je di na oso ba ko ja raz u me za što ne pod no sim Bez gla vu eki-
pu (pod tim na zi vom su bi le po zna te Man da, Sa ra i Bri džit, sve
za jed no, pre ne go što je Man da spa va la sa Bri dži ti nim deč kom
Bur kom). A kad sam ja po če la da me njam sti ho ve pop pe sa ma
u ime kre a tiv nog spr da nja s nji ma, ona je do ka za la svo je broj ne
umet nič ke ta len te ta ko što je sni ma la se be ka ko ih pe va (uz sop-
stve nu prat nju na kla vi ru), pa je sve to na re za la na kom pakt-disk
(E, ovo ja zo vem za bav no!, deo 1), i po put pro fe si o nal ca di zaj ni-
ra la ko ri ce sa sve be le ška ma („A po seb no mu ćas gra si jas Hu li ju i
En ri keu Igle si ja su za svu lju bav i in spi ra ci ju ko ju ste mi go di na-
ma pru ža li. Te amo i te amo…) Upra vo slu šam nje nu ur ne be snu
ob ra du Ce lu lit, to jest Sa ri nu pe smu, ot pe va nu na mu zi ku pe sme
Sa te lit, Ben da Dej va Me tju za.ME GAN E GAN M MA KA FER TI A KA FER TI 14 Dodatne porcije Dodatne porcije 15
je bio oča jan, ali me ni je po taj no lak nu lo. Ni ka da mi se ni je do pa-
da lo što mo ram da po be đu jem i bi la sam za hval na što sa da imam
iz go vor da bu dem bez ve ze.
Tra u ma br. 5: Moj men stru al ni ci klus je ne stao u ak ci ji. Mo ji jaj ni ci
su ob u sta vi li rad usled stre sa, ne do stat ka sna i pre te ra nog tre ni ra-
nja. Bi la sam sek su al no zre la ko li ko i pro seč no de te u ob da ni štu.
Tra u ma br. 6: Raz vi la sam bo le snu op se si ju pre ma Ono me ko ji će
osta ti ne i me no van. Ni je mi bio deč ko, ali mi je bio vi še od pri ja te-
lja. Nje mu sam mo gla da ka žem i ono što ni sam mo gla da po de-
lim sa Ho up. Kad vi še ni sam mo gla da tr čim, nje gov glas me je
umi ri vao i po no vo sam za i sta bi la u sta nju da za spim. Čak mi se
i men stru a ci ja vra ti la i po že le la mi do bro do šli cu na po vrat ku u
svet pu ber te ta.
Nje go vi mo ti vi ni su bi li ta ko či sti kao što sam mi sli la. Ka kav
god od nos da smo ima li, za čet je pod la žnim iz go vo rom. Bi la sam
eks pe ri ment. Da vi di šta bi se de si lo kad bi mu ška dro lja/nar kos
iz Pajn vil ske gim na zi je – ko ji je slu čaj no i or tak s ko jim se dro gi-
rao po koj ni brat mo je naj bo lje dru ga ri ce – pri šao de vi ci štre ber ki.
Mi slio je da će pri zna va nje nje go vih gre šnih na me ra one sud bo no-
sne no vo go di šnje ve če ri do ve sti do opro šta ja, ali to je sa mo po gor-
ša lo stvar. Bi la sam du bo ko raz o ča ra na u nje ga – i se be – što sam
ikad i po mi sli la da bi mo gao da za me ni Ho up.
To ni ko ne mo že. Ni ti bi tre ba lo. Ni ti će.
tr re ći e ći
Kad sam išla u pr vi raz red, uči te lji ca je hte la da pre sko čim dva
raz re da. Već sam zna la da či tam, pi šem i ne pi škim u kom bi ne zon,
zbog če ga sam oči gled no bi la go di na ma is pred svo je ge ne ra ci je.
je od ta da i do ka zao da sam bi la u pra vu ta ko što je kre sao jed nu
dro lju za dru gom, a sva koj se ime oba ve zno za vr ša va lo na i.
Mo je „pri ja telj stvo“ sa Bez gla vom dvoj kom, Man dom i Sa rom,
sva ka ko ni je une lo ni ma lo ra do sti u moj ži vot, po go to vo na kon što
Man da ni je mo gla da odo li svom pri rod nom na go nu da se kre sne
sa Bri dži ti nim deč kom, a Sa ra ni je mo gla da odo li svom uro đe-
nom in stink tu da to iz br blja ce lom sve tu.
I na kra ju, da sve bu de još go re, go spo đi ca Ha ja sint Ana sta si ja
Vo lis, je di na de voj ka za ko ju sam po mi sli la da ima ne kog po ten-
ci ja la za pri ja telj stvo, po ka za la se kao obič na zja ka sa Men het na,
želj na sla ve, ko ja se na da la da će po sti ći ve ro do stoj nost ako bu de
od le ža la jed no ili dva tro me seč ja u Pajn vi lu, pa po sle o to me na pi-
sa la knji gu, za ko ju se Mi ra maks za in te re so vao i pre ne go što je
oba vi la pro ve ru slov nih gre ša ka u ru ko pi su, a bi će u pro da ji po
knji ža ra ma ši rom ze mlje ta man za Bo žić.
Tra u ma br. 3: Mo ji ro di te lji ni su ka pi ra li – i još uvek ne ka pi ra ju.
Kao što sam već po me nu la, ro di te lji su mi re kli da pre vi še bur no
re a gu jem na gu bi tak naj bo lje dru ga ri ce. Maj ka je mi sli la da ener-
gi ju ko ju tro šim na strah i za bri nu tost tre ba da usme rim na to da
po sta nem mag net za mom ke. Otac je že leo da je is ko ri stim da bih
po sta la le gen dar na du go pru ga ši ca. Mo ji ro di te lji ni su ima li mno go
is ku stva s mo jom je din stve nom vr stom sred njo škol ske mi zan tro pi-
je iz pred gra đa jer je mo ja sta ri ja se stra Be ta ni bi la sve što ja ni sam:
jed no stav na, po pu lar na i le pa kao iz ti nej džer skog ma ga zi na.
Tra u ma br. 4: Ni sam mo gla da spa vam. Spo pa la me hro nič na ne sa-
ni ca ot ka ko je oti šla Ho up.
3
(Tre nut no uhva tim oko če ti ri sa ta REM
fa ze sva ke ve če ri – ogro man na pre dak.) Kad bi me smo ri lo pre-
vr ta nje po kre ve tu, is kra da la sam se iz ku će i tr ča la po kra ju. Ovi
iz le ti su ima li umi ru ju će, ka tar zič no dej stvo. Je di no ta da bi mi se
raz bi strio ža mor u gla vi.
Pri li kom jed ne od tih ra no ju tar njih tr ka, sa ple la sam se na ne ki
is pup čen ko ren i slo mi la no gu. Vi še ni sam bi la br za kao pre. Ta ta
3
Engl.: ho pe – na da. Igra re či ko ja se če sto ko ri sti u ovom ro ma nu. (Prim. prev.)ME GAN E GAN M MA KA FER TI A KA FER TI 16 Dodatne porcije Dodatne porcije 17
Ta ta je i da lje ljut što sam iza bra la SPE CIAL ume sto tr kač kog
kam pa. Na će la voj gla vi mu je bli stao znoj be sa dok je po ku ša vao
ovo pr vo da preo bra zi u ovo dru go. Još uvek ima onu ro bust nu,
mi ši ća vu gra đu ne ka da šnjeg plej mej ke ra, ali ka ko se vu kao i sa pli-
tao po kam pu, po pri mio je iz gled čo ve ka či ja se re kre a ci ja svo di na
vi ken de is pi ja nja pi va u ku gla ni. Vi di te, kao uče ni ca za vr šnog raz-
re da, dvo go di šnji ka pi ten i če tvo ro go di šnji ve te ran škol ske re pre-
zen ta ci je, kao moć ni, sna žni „ga leb“ Pajn vil ske gim na zi je, imam
mo ral nu oba ve zu da tre ni ram ja če ne go ika da da bih pre va zi šla
po vre du ko ja je pro šlog pro le ća mo me ocu obez be di la do volj no
sni mlje nog ma te ri ja la za „Ago ni ju po ra za Ne-baš Dar lin go ve, deo
3. i 4.“, a oba će se za ko ji dan na ći i u DVD iz da nju.
Ako se ni je be da čio zbog me ne, ta ta je ve ći deo po po dne va pro-
vo dio po ka zu ju ći mi do bra me sta za tr ča nje. Ovo je vr hun ski pri-
mer ro di telj ske ne u pu će no sti, jer on i ne slu ti da sam zbog sjaj nih
re zul ta ta na za vr šnim te sto vi ma još ma nje ne go pre ras po lo že na
da se zno jim.
„One ste pe ni ce su ti do bre za sti ca nje kon di ci je. Obim cen tral-
nog tr ga ot pri li ke je če ti ri sto me ta ra – mo žeš da ve žbaš sprint oko
sta ze. Ako bu deš ve če ra la u re sto ra nu u ju žnom de lu kam pa, već
tu mo žeš da iz vu češ de vet i po ki lo me ta ra...“
Pre ne go što je oti šao, dao mi je plan tre ni ra nja za pet ne de-
lja, tri de set pet te ških tre nin ga ko je bi ne ka ko tre ba lo da uba cim
iz me đu svo jih se mi na ra. A on da me po lju bio u obraz i re kao: „Ako
bu deš se de la na gu zi ci i raz mi šlja la o tim umet nič kim sra nji ma
ce log le ta, pla ti ćeš za to u sep tem bru.“
Hva la, ta ta. Vo lim i ja te be. Ni sam se ni tru di la da mu ka žem
ka ko, su de ći po MOM DNEV NOM RAS PO RE DU, te ško da ću
ima ti vre me na da sed nem na gu zi cu i da se po se rem, a ka mo li da
raz mi šljam o to me, što mi baš i od go va ra. Stal no za u ze ta = iz be-
ga va nje mo jih pro ble ma. Bar bi on tre ba lo to da raz u me, kao ne ko
ko sko či na bi cikl i sa ti ma se vo zi ka po Pajn vi lu i oko li ni kad god
mu ja „is ku ša vam gra ni ce str plje nja“.
Mo žda se mo ja ma ma i ba vi ne kret ni na ma, ali mi slim da je njen
istin ski po ziv unu tra šnje ure đe nje. Pot pu no je upa la u fa zon Mar-
te Stju art. Kao i me se ča ra, naj bo lje je ne pre ki da ti je ili bi mo gla
Go spo đi ca Mur je re kla mo jim ro di te lji ma da bih ima la ve ći in te-
lek tu al ni pod sti caj u tre ćem raz re du. Mi slim da je sa mo hte la da
me sklo ni sa oči ju. Sma ra la sam se do bo la u raz re du kod go spo-
đi ce Mur, a ni je mi bi lo te ško ni da to po ka žem.
„Go spo đi ca Mur je smor! Go spo đi ca Mur je smor!“, pe va la bih
ne pre sta no.
Mo ji ro di te lji su od ba ci li tu za mi sao o pre ska ka nju raz re da, na rav-
no, uz ar gu ment da bi ubr za va nje mog obra zo va nja ima lo ne ga tiv ne
po sle di ce na moj dru štve ni raz voj. Pla ši li su se da ću, ako bu dem bi la
dve go di ne mla đa od sve osta le de ce, mo ra ti stal no da tr pim bez-
broj na za dir ki va nja. Ta ko da, osim onih sat vre me na na ča su br zog
či ta nja i ma te ma ti ke sa tre ćim raz re dom, osta tak škol skih da na pro-
vo di la sam sa de com svo ga uz ra sta, uče ći ka ko da se le po igram.
Usko ro sam pro na šla na čin da se bo rim pro tiv do sa de, usred
lek ci je „B“ kao „be ba“ i „ba ba“ i „ba ta“. Zgra bi la bih svo ju de be-
lu pla vu olov ku po put mi kro fo na i še ta la po raz re du spro vo de ći
za mi šlje ne te le vi zij ske in ter vjue, ali ne sa dru ga ri ma iz raz re da sa
ko ji ma je tre ba lo da se zbli ža vam. Ne, ja bih po sta vlja la du bo ko-
um na pi ta nja ta bli, pa pra ti ili bi lo kom dru gom ne ži vom pred me-
tu ko ji je tog da na imao šta da ka že. Da li te go li ca kad pi še mo po
te bi? Da li bi ti vi še od go va ra lo da te za li va mo le de nim ča jem ne go
vo dom? I ta ko sam, upr kos na po ri ma svo jih ro di te lja, ipak na kra-
ju po sta la ču da ki nja.
Zbog toga bih vo le la da su me ro di te lji pre ba ci li, ako ni šta dru go,
a ono za to što bih ima la pri hva tljiv iz go vor za svo ju ne spo sob nost
da se s bi lo kim ska pi ram. On da bi za sve bi li kri vi mo ji ro di te lji! A
ova ko, ne mam ko ga da kri vim osim se be. Što je još va žni je, da su
me ro di te lji pu sti li da pre sko čim ta dva raz re da, pr va go di na fak sa
već bi bi la iza me ne i sad bih se ras pa ki va la na dru goj go di ni, a ne
sa mo na še sto ne delj nom kur su ko ji je kao fa kul tet, u SPE CIAL-u.
Ni kad zi do vi od uglje nih blo ko va ne be hu ta ko pri ma mlji vi!
Ni kad ne be jah ta ko opi je na mi ri som sred stva za dez in fek ci ju!
Ni kad slav ni kam per ski kre vet sa du še kom od dva i po cen ti me tra
ne de lo va še ta ko udob no! Ni kad me to li ko ne uz bu di po mi sao na
šest sa ti pi sa nja dnev no, pet da na u ne de lji! Ni kad ne be jah ta ko
sreć na što vi dim ka ko mi se ro di te lji od vo ze sa par ki ra li šta!ME GAN E GAN M MA KA FER TI A KA FER TI 18 Dodatne porcije Dodatne porcije 19
zbli ži la sa Ho up u osnov noj ško li, pro ve la sam pr vih če tr na est
go di na svog ži vo ta glu me ći smo ta nu naj bo lju dru ga ri cu glav noj
zve zdi u li ku Bri džit, zna te, du ho vi tu spo red nu ulo gu či ja pro seč na
po ja va iz gle da po put tro la kad se na đe u ka dru sa bli sta vom, nat-
pro seč nom le po ti com. Kao Li li Tej lor u Ka ži bi lo šta. Ili Li li Tej lor
u Mi stič noj pi ci. Ili Li li Tej lor u bi lo ko jem fi l mu.
Ali ni sam ima la bog zna ka kve ko ri sti od to ga što sam je od bi la.
Ovaj dom ima če tr de set so ba na če ti ri spra ta. A opet, zar je ika-
kvo iz ne na đe nje što je Bri džit sme šte na sa mo dve so be da lje od
mo je?
„Mo žeš da me ig no ri šeš, ako ho ćeš“, re kla je na du re no.
Tre ba lo bi vi še da po štu jem Bri džit jer se na pro gram za glu-
mu pri ja vi lo vi še kan di da ta ne go na sve osta le, ali ve ro vat no ne ću.
Lju ta sam na nju što mi je upro pa sti la ono što je tre ba lo da bu de
mo je let nje iz gnan stvo. Na pu šta nje pajn vil skog dru štva ima lo je
ne ku svr hu, zna te. Ovo je tre ba lo da bu de mo ja pro ba za ko ledž,
mo ja je di na pri li ka da ve žbam pri ka zi va nje svo je lič no sti sa ne ke
pri vlač ni je i/ili za bav ni je stra ne, da stvo rim ne ku al ter na ti vu „pra-
voj me ni“. Mo gla sam da is pe glam sve te uvr nu to sti ovog le ta pa da
ne mo ram da tro šim ni tren pra vog ži vo ta na ko le džu.
Na pri mer (a ovo je sa mo pri mer, jed na od mno gih mo guć no-
sti), mo gla sam pi sa ti erot sku li te ra tu ru i pre o bra zi ti se u Ana is Nin
nju džer zij skog pred gra đa i san sva kog ro bi ja ša. Ni ko ne bi znao
da to ni je ta ko ni ti bi se pre i spi ti va la mo ja auten tič nost. Mi slim,
ko ja bi bo le sni ca, glad na pa žnje, iz mi sli la ce lo ku pan no vi iden ti tet
sa mo iz ra zo no de? O, da. Tač no. Ona ko ja ho će da ma zne ugo vor
za knji gu, po nu du za fi lm i oba ve šte nje o pri je mu na Har vard. Ni ko
dru gi do tru la, pre vr tlji va, bo ga ta na sled ni ca, go spo đi ca Ha ja sint
Ana sta si ja Vo lis lič no. Bljak.
Šte ta što Bri dži ti na pa to lo ška iskre nost me ni pot pu no one mo-
gu ća va ta kvu pri vre me nu pro me nu imi dža. Pro sto mo gu da je
za mi slim ka ko me na sav glas pro va lju je pred ko le ga ma na SPE-
CIAL-u: „Džes je de vi ca. Ono, kao, šta ona zna o na gloj, pul si ra-
ju ćoj stra sti?“
Iako se ne ra du jem što ću tro ši ti ener gi ju na ig no ri sa nje Bri džit
ce log le ta, je dva če kam sve osta le mo guć no sti ko je mi se otva ra ju
po lu de ti i uda vi ti me onim ci pe lar ni kom što vi si iza vra ta. Ta ko
da sam je sa mo po sma tra la ka ko zu ji po so bi, pla va ko sa joj le pr-
ša, ži vah na po put na vi ja či ce ka kva je ne kad bi la. Ras pa ko va la je
svu mo ju ode ću i sre di la mi or mar ta ko da „do stig ne svoj pun
po ten ci jal skla di šte nja“. Mi sli la je da u so bi ni je „do mak si mu ma
is ko ri šćen pra zan pro stor“ pa je pre me sti la kre ve te i sto lo ve pre
ne go što mi ci mer ka stig ne i po bu ni se pro tiv za u zi ma nja nje ne
po lo vi ne pro sto ri je.
Pro šla su dva sa ta od pri ja vlji va nja, a ona se još ni je po ja vi la.
Su de ći po ru ži ča stom pa pi ru u ob li ku ba let ske ci pe li ce, ime joj je
Me ri de Pa skal. S ob zi rom na to da je Dže si ka Dar ling na pi sa no na
žu tom pa pi ru u ob li ku olov ke, re kla bih da ba let ska ci pe li ca zna či
da je ta jan stve na Me ri de Pa skal igra či ca. To je sve što znam o oso bi
ko ja će spa va ti na ma nje od tri de set cen ti me ta ra od me ne u to ku
sle de ćih šest ne de lja raz me ne ide ja i stva ra nja uspo me na sa osta-
lim vi so ko mo ti vi sa nim, ta len to va nim ti nej dže ri ma iz Nju Džer zi-
ja... Sto ti nu glu ma ca, pe va ča, igra ča, mu zi ča ra, vi zu el nih umet ni ka
i pi sa ca ko ji će ob li ko va ti kul tur ni pej zaž u go di na ma ko je do la ze.
Po što je Bri džit je di na uče ni ca Pajn vil ske gim na zi je, osim me ne,
ko ja je pri mlje na na ovaj iz ra zi to tak mi čar ski, na ci o nal no pri znat
pro gram, pri lič no je ne mo gu će na se sti na svu tu re to ri ku iz bro-
šu re u fa zo nu tra-la-la, me nja mo-svet. Bri džit bi ra di je ob li ko va la
svo je du pe ne go kul tur ni pej zaž.
MI JA A A UU! Ima li još što god za mo je kan dže?
Bri džit je još uvek uvre đe na zbog mo je od lu ke da ne bu dem s
njom u so bi. Kad je ot kri la da smo obe pri mlje ne, auto mat ski je
pret po sta vi la da će mo bi ti za jed no, is po ljiv ši onu po seb nu vr stu
na iv no sti ko ja je po ne kad pra vo osve že nje – ali če šće ume da ner-
vi ra – u ovom ci nič nom sve tu.
„Zar ne že liš da stek neš ne ku no vu dru ga ri cu za ceo ži vot?“,
re kla sam, na mer no je ga đa ju ći u sla bu tač ku, a to je nje na ne po-
ko le blji va po tre ba da se „po ve zu je“ s lju di ma.
„A ti kao že liš?“
Va ljan ar gu ment. Ali ni sam na me ra va la da po pu stim. I ta jan-
stve na Me ri de Pa skal je bo lja od iz ve sno sti ži vo ta sa Bri džit. Zna la
sam tač no na šta bi mi le to li či lo da sta nu jem s njom. Dok se ni sam ME GAN E GAN M MA KA FER TI A KA FER TI 20 Dodatne porcije Dodatne porcije 21
On da bih ja mo ra la da tra žim baš sva ku oso bu na pro gra mu
ko ja je ro đe na istog me se ca kad i ja sve dok se svih sto ti nu nas ne
po de li u pri klad ne zo di jač ke gru pa ci je. Ili:
„Ju-huu! Ple ši te du pe-uz-du pe sa ne kim ko ima ma ji cu iste bo je,
ali ni je iz gru pe ro đe nih u va šem me se cu! Sad!“
Zvi i i i iz!
A on da bih ja mo ra la da ple šem du pe-uz-du pe s ne kim ko ta ko-
đe no si be lu ma ji cu, ali ni je ro đen u ja nu a ru.
I ta ko tri sa ta.
Ne ma šan se da nas na te ra ju ovo da ra di mo u to ku ori jen ta ci je
bru co ša sle de će go di ne, je l’ ta ko? Ne vi dim ka ko će ovo da nam
po mog ne da se uklo pi mo. Te o ret ski, tre ba lo bi da sa znaš ka ko se
ko zo ve i da po sta ne te pri ja te lji do kra ja ži vo ta. Si noć sam bu kval no
stu pi la u kon takt sa po lo vi nom kli na ca odav de, ali ka ko se, do đa vo-
la, od me ne oče ku je da raz li ku jem svo je part ne re sa ple sa du pe-uz-
-du pe? Da li bi tre ba lo na su mič no da tr ljam du pe o lju de da vi dim
da l’ su nam se bu lje već zbli ža va le? „Da, je din stve na mu sku la tu ra
tvog du pe ta za i sta de lu je po zna to. Sad te se se ćam!“ Ma va ži.
Sad kad po mi slim, su da ra nje gu zi ca slu čaj no be še pri kla dan
uvod u za ba vu ko ja nas oče ku je u to ku sle de ćih me sec da na. Jer
pre ćut ni cilj ve li ke ve ći ne uče ni ka na SPE CIAL-u ja sno se ot krio,
i mno go je di rekt ni ji od onog sra nja o obo ga ći va nju ko je se na vo-
di u bro šu ri: KRE SNU TI SE.
U tom ci lju, de voj ke s mog spra ta po sve ti le su mno go vre me na
iz bo ru Sed mo ri ce sreć nih, što je zva nič na ozna ka za naj po želj ni-
je ti po ve na pro gra mu. De voj ke su broj ni je od mo ma ka, 72 na 28,
ta ko da je kon ku ren ci ja oštra. SPE CIAL je raj za he te ro mom ke
ko ji ma je za ni ma nje za umet nost u nji ho vim sred njim ško la ma
ne u mit no do ne lo po vi ke „Pe de ru!“ i osta le ho mo fo bič ne mu ke.
Ovo im je pri li ka da za bli sta ju. Ali čak i na kon što su u ob zir uze-
te nji ho ve ne vo lje, sa mo sed mo ri ca su ušla u naj u ži iz bor. Bla go
nji ma, za i sta. Ne bla go me ni. Vi di te, ja sam ostva ri la kon takt du pe-
tom-na-du pe sa sva kim od Sed mo ri ce sreć nih i ni jed nom ni je pla-
nu la lju bav na iskra me đu glu te u si ma.
Evo, na pri mer, „fra jer sa vo kal ne mu zi ke“ De rek. Sa mo po mi-
nja nje mo ga ime na in spi ri sa lo ga je da ras pa li ver zi ju pe sme Ri ka
od la skom iz Pajn vi la, uglav nom – ko li ko god mr ze la da pri znam
jer je to pod le ga nje mo jim naj ni žim žen skim na me ra ma – zbog
pri li ke da upo znam ne kog mag net ski pri vlač nog, pre pa met nog
deč ka ko ji će jed nom za svag da do ka za ti da iz ve sni uče nik Pajn-
vil ske gim na zi je, Onaj ko ji će osta ti ne i me no van, ni je po ku pio svu
pa met i mag ne ti zam ovog sve ta.
pe e ti ti
Pr va dva da na SPE CIAL-a po sve će na su „ori jen ta ci ji“, to kom
ko je bi tre ba lo da se upo zna mo s lju di ma i na vik ne mo na kamp.
Ume sto da nas jed no stav no pu ste da se sa mi upo zna je mo s lju-
di ma, pri rod no i spon ta no, si le-na-vla sti or ga ni zu ju mu ko trp ne
do ga đa je po put si noć njih aj-se-upo zna mo iga ra.
Upra vo u to ku ASU iga ra, ugle da la sam li ce či stog zla. No si la
je pla vu sen ku za oči i dre ča vo ru ži ča ste he lan ke od span dek sa a
oda zi va la se na ime Pe mi. Ima la je ko su kao u sa pu ni ca ma iz osam-
de se tih i do bro uve žba nu raz dra ga nost ko ja me sme sta pod se ti-
la na Bren di – zna te, škol skog „eks per ta“ za men tal no zdra vlje s
ko jom sam ima la ne ko li ko su sre ta pro šle go di ne. Ku nem se da su
pajn vil ska struč na sa vet ni ca i Pe mi hi rur ški raz dvo je ne na ro đe-
nju, a sa mo je dan mo zak po de ljen me đu nji ma. Pe mi je jed na od
na stav ni ca na pro gra mu glu me (bla go, bla go Bri džit), ali si noć je
bi la „vo đa igre“, ne ka vr sta su di je u ovim ble sa vim igra ma. Nje ne
osnov ne du žno sti su bi le: 1) Da vi če ju-huu u ne pra vil nim vre-
men skim raz ma ci ma 2) Da iz vi ku je pra vi la sle de će ASU igre 3) Da
zvi zne sig nal za po če tak pla stič nom pi štalj kom u ob li ku – neo bja-
šnji vo – tu ka na. Na pri mer:
„Ju-huu! Pro na đi te ama baš sva ku oso bu na pro gra mu ko ja je
ro đe na istog me se ca kad i vi! Sad!“
Zvi i i i iz!
Back to top Go down
 
Dodatne porcije
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Skola :: Chat :: Knjige :: Teen romani i knjige za decu-
Jump to: