Skola

...Pismeni zadaci, testovi, raspravljanja, pomoc...
 
HomeHome  RegisterRegister  Log inLog in  

Share | 
 

 Kako sam izgubio nadimak i stekao devojku

Go down 
AuthorMessage
BeWareOfMe
Clan
Clan
avatar

Posts : 61
Join date : 2009-12-11

PostSubject: Kako sam izgubio nadimak i stekao devojku   Fri Dec 11, 2009 6:44 pm

Razbio sam prvi kontrolni iz istorije, ali i prvi sastav koji smo pisali na španskom. Kad nam je predavala pregledane radove, gospođica Padilja reče da sam iskazao mnogo osećajnosti.
Neki kreten iz poslednjeg reda reče: „Žgolja štreberčina“, zbog čega skoro pola razreda poče da se smeje. Sve dok se Sidni Holand ne okrete i ne reče da joj je dosta nezrelih dečaka ljubomornih na osećajne muškarce kao što sam ja. Još neke devojke propratiše to sa „Pa da“ i „Ma koji ste vi idioti.“
Bilo bi odlično kad bi ti momci stvarno bili ljubomorni na mene. Kad bi, recimo, i svi oni želeli da budu Kapetan Osećajni. Ja i ostali osećajni momci bili bismo u grupi iz prve lige i svi bi umirali od želje da sede s nama za vreme ručka. Naravno, budući da smo toliko osećajni, bilo bi nam mrsko da ikoga isključimo iz društva. Zato bismo svaki sto u glupezariji proglasili mestom za pripadnike prve lige, s tim što bi moj bio poznat kao mesto za istinske pripadnike prve lige.
Kad bi samo moglo tako... Posle časa otpratio sam Džinu do njenog ormarića i osećajno pomenuo svoj dobrovoljni odlazak s mamom u Zlatno selo. Pogledala me je kao da sam Štreberzila.

odlomak:2 3
Pre ve la
Bo ja na Gaj ski
De bra L. Gar finkl4 5
Na slov ori gi na la
D. L. Gar i n kle
Storky: How I Lost My Nic kna me and Won the Girl
Copyright ©️ De bra Gar i n kle, 2005
Published by arrangement with G. P. Putnam's Sons,
a division of Penguin Young Readers Group,
a memeber of Penguin Group (USA) Inc.
All rights reserved.
Tran sla tion Copyright ©️ 2008 za srp sko iz da nje, LA GU NA
Po sve će no Dže fu,
ko ji je ono naj bo lje što mi se u ži vo tu de si lo6 7
Zahvalnost
Za hval na sam što imam ta ko div nu po ro di cu i pri ja te lje, po seb-
no Dže fri ja Gar i n kla; Sa ru, Mar ka i Aro na Gar i n kla, mo ja naj-
ve ća do stig nu ća; Džu di Grin; Dže si ja i Ej pril Ho land; Lejn Klajn
i naš klub či ta la ca; Mi ka e lu Alas – San Mi gel; i Džin Tej ber.
Hva la pi sci ma ko je sam upo zna la pre ko in ter ne ta i uži vo,
za pa nju ju će lju ba znim i volj nim da po mog nu; mo joj mu droj i
za bav noj gru pi kri ti ča ra; Džej msu Me jer su, mom dok to ru Ber-
mu, ko ji me je te rao da tekst pre pra vljam do bo la; po tom Bo bu
Ša ko ki su, Pe gi Lang, Udru že nju za knji žev ne na gra de iz San
Di je ga, Džo nu H. Ri te ru i Ali si Ajz ner, za to što su me to li ko
bo dri li.
Ova knji ga ne bi po sto ja la da ni je bi lo tri ne ve ro vat ne oso be:
Džu di Rivs, ko ja me je na u či la da pi šem; Lo re Re nert, ko ja se
usu di la da ve ru je u me ne, i Džo na Ru dol fa, či ja se sli ka u reč ni-
ku na la zi po red od red ni ce ured nik iz sno va.
A svi vi ko ji u glu pe za ri ji ne se di te za istim sto lom s oni ma
iz pr ve li ge – u mo joj knji zi ste u pr voj li gi!8 9
Ne de lja, 29. av gust
ČE MU SE NA DAM U SRED NJOJ ŠKO LI
Dži na će pri zna ti da me lu do vo li.
Ta ta će me na u či ti da vo zim i ku pi će mi lan dro ver.
Po sta ću pr vi no vaj li ja ko ji je ika da pro gla šen za kra lja
ma tur ske ve če ri.
ČE MU SE RE AL NO NA DAM U SRED NJOJ ŠKO LI
Dži na me ne će pot pu no ot ka či ti.
Ta ta će me pu sti ti da se dim na pred u nje go vim ko li ma.
Ni ko me ne će str pa ti u kon tej ner.
Po ne de ljak, 30. av gust
Sred nja ško la je užas.
Njih če tvo ro me je, sva ko za se be, da nas na zva lo Žgo ljom.*
Na dao sam se da ću iz gu bi ti taj šu ga vi na di mak. Zar je ta ko
te ško re ći Majkl ili Majk? Do du še, sâm sam kriv bu du ći da to li-
ko li čim na ro du. Ka da bih u reč ni ku po tra žio tu reč, ve ro vat no
bi po red nje sta ja la mo ja sli ka. Za i sta sam pre vi sok u od no su na
svo ju te ži nu i pre mr šav za svo ju vi si nu. Ptič je no ge i če ki nja stu
ko su da i ne po mi njem.
* Na en gle skom: Storky, od stork – ro da. (Prim. prev.)
1.
2.
3.
1.
2.
3.De bra L. Gar finkl 10 Ka ko sam iz gu bio na di mak i ste kao de voj ku 11
Lju di se usko ro ne će ni se ća ti ka ko se za i sta zo vem. Ve ro vat-
no će me zva ti Žgo lja i na dva de se to go di šnji ci ma tu re. I kad
bu dem oti šao u sta rač ki dom bol ni čar ke će me zva ti Žgo lja. Već
vi dim nat pis na svom nad grob nom spo me ni ku:
Ov de po či va Žgo lja
Njih tro je je da nas, ne za vi sno jed no od dru gog, sa zna lo ka ko
se pre zi vam i u ne ve ri ci re klo: „Ti si Aman din mla đi brat?!“,
po što sam ja ta kva di le ja, a ona je kra lji ca Gra da omi lje nih.
Njih nu la je da nas ru ča lo sa mnom. Baš bih vo leo da je Bra-
jan tu. Ni šta ne mo že da se po re di s tim ka da ti se naj bo lji drug
od se li iz San Di je ga ne de lju da na pre po la ska u sred nju ško lu.
Da je Bra jan još ov de, sad bih bio u nje go voj ku hi nji i tra gao za
ne zdra vom hra nom. Ne bih se deo u svo joj so bi za ra ču na rom
i pi sao o to me ka ko mi je dan bio usran.
Ovaj dnev nik i je sam za po čeo sa mo da bih imao ne što za jed-
nič ko sa Dži nom i da bih joj uka zao na to ka ko sam ja je dan
ose ća jan mo mak. Ali mal či ce sam se na vu kao na nje ga. Mal či ce.
Kao što nar ko ma nu sa mo mal či ce tre ba he roin.
Pi tam se da li i Dži na tre nut no pi še o to me šta joj se da nas
iz de ša va lo, i to u onom ru ži ča stom dnev ni ku ko ji sam joj po klo-
nio za pro šli ro đen dan. Pro sto mo gu da je za mi slim ka ko u
svo joj ma loj be loj čip ka noj spa va ći ci pre kr šte nih no gu se di na
kre ve tu, nag nu ta nad sve skom.
Ne. Bo lje bi bi lo da je za mi slim pot pu no ob u če nu ka ko se di
za sto lom. Ina če će mi Reks po lu de ti u do njem de lu pi dža me
pa ne ću mo ći da se usred sre dim na pi sa nje dnev ni ka. I na bi lo
šta dru go.
Do bro, sa da je za mi šljam u si voj tre ner ci i ši ro koj cr noj jak-
ni. Opa. Ne ko žnoj. Ne koj ru žnoj. Od sin te ti ke? Do bar, Reks!
Dži na mo žda tre nut no uvr će pra men ko se dok pi še o svom
sa vr še nom da nu bez na di ma ka i pu nom pri ja te lja. I o to me
ka ko je stra šno za lju blje na u me ne. Pa, sad... Mal či ce za lju blje-
na? Čak ni to.
Ne de lja, 5. sep tem bar
Ta ta me je po ku pio s dva de set jed nim mi nu tom za ka šnje nja i
od veo na špan sku hra nu. „Mer se des Bo na fo je na ra di ju pro-
šle ne de lje oce ni la ovaj re sto ran s če ti ri vi lju ške“, re kao je, na
šta sam re a go vao: „Fuj, još je dan po mod ni re sto ran.“ Ni sam
to re kao. Sa mo sam po mi slio. Ra di je bih išao u bi o skop ili na
ku gla nje, jer ta mo ne mo ra mo to li ko da pri ča mo.
Se de li smo za sto lom i lu pa li gla vu o če mu da raz go va ra mo.
U stva ri, ja sam lu pao gla vu. On je uglav nom žva kao kra ke
ho bot ni ce, poglédao na svoj ro leks i mo trio na ula zna vra ta.
Naj zad se po ja vi la i ta ti na naj no vi ja fu i ca. Ja je zo vem Go spo-
da ri ca bu ti ne jer stal no dr ži ru ku na ta ti noj no zi. Za ra đu je za
ži vot ski da ju ći že na ma dla ke s te la. Sa li ca, a i one s pu bi sa. To
je stvar no uvr nu to. Bra jan mi je is pri čao da že na ma sta vlja ju
pre ko pu bič nih dla ka vre li vo sak, pu ste ga da očvr sne i on da ga
strg nu. Joj! Za što bi to ne ko se bi ra dio? Dra go mi je što ni sam
žen sko. Go spo da ri ca bu ti ne ima naj go ri po sao na sve tu, po red
onog ti pa ko ji či sti za ži vo ti nja ma u zo o lo škom vr tu. I na stav-
ni ka na za me ni.
Ta ta je opet us peo da pro gu ra pri ču o to me ka ko je na ko le-
džu igrao fud bal pro tiv Bu me ra Iza ja so na i ka ko je u po sled njoj
če tvr ti ni pre se kao va žno Bu me ro vo do da va nje. Sad već mo gu
da ga ci ti ram: „Ka da sam zgra bio tu lop tu i okre nuo je, Bu mer je
iz gle dao kao da mu je ma ma upra vo umr la. Ve ro vat no još ni je to
pre bo leo.“ Pri ču on da oba ve zno za vr ši tim du bo kim ke zom.
Do du še, sva ka čast Go spo da ri ci bu ti ne. Na sve to je re kla:
„A ko je Bu mer Iza ja son?“
Go to vo da je se de la ta ti u kri lu, ne pre sta no br blja ju ći i ma ze-
ći ga po gru di ma. Lu pe ta la je uglav nom o ne koj dru ga ri ci ko ja
je u Ti hu a ni is te to vi ra la gle žanj. To ju je na ve lo da za dig ne svo-
ju let nju ha lji nu i po hva li se te to va žom Mi ni Ma us ko ju ima na
bu ti ni, pa su se ta ta i ona ce re ka li kao mo ro ni. De bra L. Gar finkl 12 Ka ko sam iz gu bio na di mak i ste kao de voj ku 13
Ta da sam po čeo da raz mi šljam o se ri ji Lep ši dom i ka ko bi
bi lo le po ka da bih ži veo s oba ro di te lja, bez ko je ka kvih se sta ra,
i sva kog da na po sle ško le po pra vljao s ta tom ko la dok ma ma
pra vi ko la če.
Ka da bih di zao te go ve, ili se ba vio ne kim spor tom, ili bar
ka da ne bih bio to li ki šte ber, pret po sta vljam da ta ti ne bi bi le
po treb ne de voj ke da mu ne de ljom uve če pra ve dru štvo.
Po ne de ljak, 6. sep tem bar
pod set nik sa mom se bi: Na u či na pa met ma pu ško le. Da ne bi
mo rao da zu riš u nju dok ho daš. Jer ina če bi mo gao da na le tiš
na ne ko ga. Na dvo ji cu ogrom nih tu pa na, na pri mer. Pa bi mo gli
po ku ša ti da ti na teg nu gu mu od ga ća. U stva ri, mo gli bi bi ti vr lo
uspe šni u to me. I on da bi te bo le lo na red nih de vet i po sa ti.
Se ti se da za de set go di na po zo veš te iste tu pa ne ako ti bu de
bio po tre ban ne ko za či šće nje ba zen či ne s dža ku zi jem i ba rom
ko jim mo žeš da se slu žiš dok se brč kaš. Oni će se naj ve ro vat ni-
je ba vi ti ta kvim ne kim po slom. Či sti će ba ze ne. Dok ćeš ti bi ti
ko men ta tor utak mi ca Pa dre sa, pro da vac fe ra ri ja ili dži po va, ili
Plej bo jev lo vac na ta len te.
Uto rak, 7. sep tem bar
Ma ma me je da nas ne vi đe no iz bla mi ra la kod zu ba ra. Mo ra la je
na pro sto da po ne se u če ka o ni cu i pod set nik o pra vi li ma do ka zi-
va nja. I onu svo ju ma ji cu sa zna kom prav nog fa kul te ta i sli kom
onog zu ba tog ti pa ko ji ju ri ko la hit ne po mo ći. Ka da ti je dva-
de set pet go di na to i ni je ta ko lo še, ali je ste ako imaš če tr de set
i sve osta le maj ke oko te be no se džem per či će i ko sti me i či ta ju
Do bru do ma ći cu ili Pipl. Mo gu da se kla dim da je ma ma na sta-
ri ja na ce lom prav nom fa kul te tu.
Po tom me je do če kao onaj da vež od dok to ra Ber ma na. Kad
sam se za va lio u sto li ci, raz ba ru šio mi je ko su i re kao: „Haj de
da vi di mo šta je s tim zu bi ma, Maj ki.“
Ne vo lim ka da mi lju di di ra ju ko su. Osim mo žda de voj ke. I
još me zo ve Maj ki, a Maj ki ni sam već osam go di na.
Ali naj go re je bi lo što je kre nuo pra vo na ma mu po što me je
pre u zeo nje gov po moć nik. Ka da sam iza šao u če ka o ni cu, on je
go vo rio: „Zdra vo, Dže ral din, uči vred no. Vi di mo se u pe tak.“
Ma ma će na to: „Va ži, Ha u ar de, u osam sa ti.“ Po tom se za ki-
ko ta i za hva li na po mo ći oko pod set ni ka.
Da, moj ži vot je po stao još go ri. Ma ma sa da ima ugo vo ren
iz la zak s mo jim de be lim zu ba rom.
Sre da, 8. sep tem bar
Is po sta vi lo se da će i Dži na iza ći s ne kim. Ho će li ovom sreć nom
ni zu u mom ži vo tu ika da do ći kraj?
Po sle ško le bi ci klom sam se od ve zao do nje ne ku će. Kao i
obič no, Dži na je pre div no iz gle da la. I ro do lju bi vo. No si la je
ma ji cu bez ru ka va s mo ti vom ame rič ke za sta ve, ko ja se ve zi va la
oko vra ta i bi la to li ko te sna da su sve li ni je bi le is kri vlje ne.
Sta jao sam pred nje nim vra ti ma i na bra jao u se bi re či od dva
slo va ko ja ko ri stim u skre blu, jer sam je di no ta ko mo gao da smi-
rim Rek sa u do njem de lu svo je tre ner ke.
Ni je pre sta ja la da pri ča o tom ti pu ko ji ju je da nas za vre me
ruč ka po zvao da iza đu. Dži ni je već pr ve ne de lje sred nje ško le
sme sta bi lo do zvo lje no da sed ne za sto s dru štvom iz pr ve li ge.
A otkad se Bra jan od se lio, ja ne mam s kim da se dim. Be dak.
„Ima še sna est go di na“, re če ona dok sam se ja pri se ćao re či
pa, po i pi. „I ima svo ja ko la.“ Po tom ona ko ljup ko na pu ći usne
i re če: „Za što bih ga ja za ni ma la?“De bra L. Gar finkl 14 Ka ko sam iz gu bio na di mak i ste kao de voj ku 15
„Svi de ćeš mu se. Bi la si ve o ma omi lje na u osnov noj i svi
mi sle da si slat ka“, re koh na to. Ona se on da na sme ši i re če:
„Stvar no to mi sliš?“ Hteo sam da bu dem iskren. Da joj ka žem
ka ko mi slim da je naj lep ša de voj ka u sve mi ru i da ću umre ti
ako na sta vi ta ko da se sme ši. Ume sto to ga klim nuo sam gla vom
i upi tao je da li je pro či ta la svu lek ti ru.
„Šta?“, ona će na to.
„Ma znaš, pre po ru či li su te knji ge u škol skom pri ruč ni ku.
Bi ser, Or kan ski vi so vi, Če ka ju ći Go doa. Le tos sam či tao jed nu
ne delj no.“
Ni sam bio si gu ran ka ko je to na nju de lo va lo. Zu ri la je u
me ne otvo re nih ma le nih le pih usta. Da je to ni je za di vio Ka pe-
tan Ose ćaj ni? Da ni je po mi sli la kako Majkl Po me ranc spo lja
mo žda iz gle da mal či ce kre ten ski, ali je va žno ono unu tra, a
on je u tom smi slu naj mu dri ja, na pro nic lji vi ja, naj na či ta ni ja,
na pro sto naj o se ćaj ni ja oso ba ko ju je ika da sre la. Na ro či to za
jed nog mu škar ca. U he te ro sek su al nom smi slu, na rav no. I da
je dva če ka da pro ve ri ka kva ose ća nja mu se bu de u dru gim
de lo vi ma te la.
Me đu tim, ka kve sam sre će, Dži na je ve ro vat no sa mo bi la
za pa nje na či nje ni com ko li ka sam štre ber či na. Ni sam mo gao da
obra ćam pa žnju na nje na ose ća nja gle da ju ći je u toj ma ji ci.
Sa da, dok ku cam ovaj dnev nik, mo gu. Po ne kad po mi slim
da smo Dži na i ja pri ja te lji sa mo za to što smo to po sta li još u
če tvr tom raz re du, ka da su sa mo nas dvo je oda bra li da ide mo u
ode lje nje za na da re ne. To je uglav nom zna či lo da ni smo mo ra li
da ra di mo kon trol ne iz pra vo pi sa, ne go smo gra di li ogrom ne
mo de le mo le ku la i igra li man ka lu dok je uči te lji ca za du že na za
nas či ta la ta blo i de.
Če kaj ma lo, ni je to je di ni raz log zbog ko jeg sam drag Dži ni!
Pa ja sam onaj s ko jim mo že da igra skrebl, ko ji ko ri sti če tvo ro-
slo žne re či i ko me će se po ža li ti da je ne za do volj na ča so vi ma
na pred ne al ge bre. Kad sam ja tu, mo že da se pra vi pa met na.
Na rav no, ne ma poj ma da je ja sve vre me za mi šljam go lu.
I ta ko mi je is pri ča la da taj tip igra fud bal,* ide u tre ći raz red i
na di mak mu je Ma čor. Ma čor? Za što ne Zver, ili Gro ma da, ili Ubi-
ca? „I“, re če Dži na, „ima iz u zet no le pe si ve oči i li sto ve sa stvar no,
stvar no ve li kim mi ši ći ma.“ To baš i ni sam mo rao da znam.
Re kao sam joj da je ove go di ne naš fud bal ski tim na vod no
ve o ma loš, čak lo ši ji ne go pro šle go di ne. Ali to ju je sa mo za dr-
ža lo na te mi Ma čo ra pa je pri ča la o to me ka ko ju je za mo lio
da do la zi i gle da nje go ve tre nin ge, da je ce log le ta ve žbao da bi
ušao u pr vi tim, i bla-bla-bla, na šta sam re kao da mo ram da
kre nem.
Ne ko kao ja ne ma šan se kod de voj ke kao što je ona. Ma da,
ja da bu dem Dži nin deč ko iz sno va – tr ša va ko sa, klju na sti nos
i ta ko to…
Če tvr tak, 9. sep tem bar
MO JI NAJ VE ĆI BLA MO VI MO JI NAJ VE ĆI BLA MO VI
Ono što se da nas de si lo.
Kad sam po vra ćao u auto bu su na pu tu u kamp Ma unt
La gu na.
Kad sam pr ve ne de lje u pe tom raz re du slu čaj no ušao u
žen sko ku pa ti lo.
Kad su mi spa le ga će na kon što sam sko čio u ba zen na
žur ki Eri ke Sang.
Kad sam pla kao u uči o ni ci dan po sle ta ti nog od la ska.
Kad mi je Aman da ušla u so bu dok sam dre si rao Rek sa.
Da nas na na pred nom en gle skom go spo đi ca Dor dro bi o Ve li-
kom Get sbi ju, o to me ka ko je to iz u zet na ro man tič na knji ga.
* Ame rič ki fud bal (fo ot ball), sport slič ni ji rag bi ju ne go na šem fud ba lu (soc cer).
(Prim. prev.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.De bra L. Gar finkl 16 Ka ko sam iz gu bio na di mak i ste kao de voj ku 17
Ze vam, ze vam, ze vam. Od jed nom, go spo đi ca Dor za ću ta, pri đe
He der Kvas i zgra bi joj po ru ku iz ru ke. Na kon što ju je pro či ta-
la, stu šti se niz pro laz iz me đu klu pa i pre dade je me ni. Dži ni se
ote taj gla sni uz dah i svi po če še da se sme ju. Go spo đi ca Dor se
vra ti do ta ble i na sta vi da dro bi.
Dži na je na vr hu pa pi ra de vet pu ta na pi sa la „Dži na Ha ri son“.
Kao da će se uda ti za Ma čo ra Ha ri so na i po treb no joj je to li ko
ve žba nja da se na vik ne na ime da mo ra da ga na pi še de vet pu ta
na dan. Is pod to ga je do pi sa la: „He der, da li bi Maj ku P. (Žgo lji)
tre ba lo da ka žem za šlic?“
Po gle dao sam do le i vi deo ga ot kop ča nog. Vi ri le su mi ga će.
I to jed ne od onih slu čaj no obo je nih u ru ži ča sto to kom pra nja
pro šlog me se ca. Br zo sam po gle dao u Dži nu, ko ja se pot pu no
za ble nu la u me ne. Me đu tim, okre nu la se istog tre na kad sam
je po gle dao. Ta ko hi tro sam za kop čao šlic da je pra vo ču do što
Reks ni je na stra dao.
Ko li ko du go mi je šlic bio ot kop čan? Ce log da na? To kom ruč-
ka? Za što mi ni ko ni je re kao? Mo žda ni ko ni je pri me tio. Pi tam
se ko je ste. Dži na je jed na od njih. A za što je ona uop šte gle da la
u mo je me đu nož je? Mo žda je to za pra vo do bar znak? Ali na zva-
la me je Žgo ljom. Na dam se da ni ka da, ama baš ni ka da, ne će
ovo po me nu ti. Mi slim da jed no du že vre me ne ću bi ti u sta nju
s njom da pri čam. Ma da iona ko ne pri ča mo če sto.
Pe tak, 10. sep tem bar
Ma ma je oti šla na onaj sa sta nak. Već je pre kr ši la jed no od Aman-
di nih Osnov nih pra vi la za iz la zak. Iza šla je s ne kim ko je ni je
pi tao bar ne de lju da na una pred.
Pre ma re či ma mo je se stre, ako ne ko po zo ve de voj ku na sa sta-
nak ma nje od ne de lju da na una pred, to je kao da joj je re kao
da zna da ona ne ma ni šta dru go da ra di. Ka da bi Dža stin Tim-
ber lejk po zvao Aman du da iza đu za šest da na, ona bi ga ve ro-
vat no od bi la.
Me ni sve to ne pred sta vlja ne ki pro blem, po što iona ko ni sam
ni ka da po zvao ne ku de voj ku da iza đe mo. A pret po sta vljam da
se ni Aman da ti me ne op te re ću je, bu du ći da je to li ko le pa. Me đu-
tim, ma ma ni je ni s kim iza šla još od raz vo da, pa bi mo žda mo ra-
la da če ka još dve go di ne da je ko jim slu ča jem od bi la po ziv.
Još jed no od Osnov nih pra vi la za iz la zak je ste to da ni ka da
ne sme te do zvo li ti mom ku da ka sni vi še od pet na est mi nu ta.
Dva pu ta sam vi deo ka ko je Aman da od bi la da otvo ri vra ta
deč ku ko ji je pre ma šio pet na e sto mi nut no ogra ni če nje. Ja sam
si gu ran da ni ka da ne ću ka sni ti ka da bu dem išao po de voj ku.
Do bro, mo žda ću ka sni ti ne kih pet mi nu ta. Aman da ka že da je
jad no sti ći tač no na vre me.
Dok tor Ker man za ka snio je de vet na est mi nu ta. Čak i po red
lo si o na za bri ja nje, mi ri sao je na zu bar sku or di na ci ju. Ko sa mu je
bi la to li ko za li za na kao da je na gla vač ke upao u bu re s uljem.
Vi deo sam ka ko je tet ka Mar ša po ka za la ma mi po dig nu te
pal če ve u znak odo bra va nja ka da dok tor Ker man ni je gle dao.
Uop šte ni je bi la u pra vu. Tet ka Mar ša je za jed no s Džun do šla
da po mog ne ma mi da se spre mi za iz la zak. Na vod no. Mo gu da
se kla dim da su sa mo hte le da vi de dok to ra Ker ma na.
Do sad sam već na vi kao da gle dam ka ko se tet ka Mar ša i
Džun dr že za ru ke. Ka da bi ne vi nost tre ba lo da iz gu bim sa
sta ri jom že nom, sa svim si gur no bih oda brao Džun. Ma da je
le zbij ka. A opet, mo žda je bi sek su al ka? Mo žda bi po sle no ći pro-
ve de ne sa mnom po sta la či sta he te ro sek su al ka? Si gur no.
Dok tor Ker man ni je du go ostao. Ma ma me je uza lud na te-
ra la da usi sam či ta vu ku ću. Jed no stav no je re kao: „Zdra vo svi-
ma. Je si li sprem na, Dže ral din? Iz gle daš kao kra lji ca.“ Ma ma
hi tro po gle da u tet ku Mar šu kao da že li da je pi ta je li ta re če ni-
ca do bar ili loš znak. Na kon što su do slov no ras tu ri le ma min
or man, ko nač no su oda bra le be li kom plet ko ji se sa sto jao od
pan ta lo na i sa koa. Me ni uop šte ni je li čio na ne što što bi no si la De bra L. Gar finkl 18 Ka ko sam iz gu bio na di mak i ste kao de voj ku 19
kra lji ca. Ni bi lo ko ji član kra ljev ske po ro di ce. Po tom se Aman da
ona ko la žno, ši ro ko osmeh nu, ka ko već ume, pa dok tor Ker man
uze ma mu za ru ku i odo še. Bar mi ni je opet di rao ko su.
Ka da su iza šli, Aman da i ja smo se pre tva ra li da nam se po vra-
ća. On da su svi osim me ne oti šli ne ku da. Mar ša i Džun su se upu-
ti le da po gle da ju ne ki tru li umet nič ki i lm. Aman da je, na rav no,
iza šla s ne kim ti pom. Po ja vio se pred vra ti ma na lik na bli zan ca
Bar bi ki nog Ke na, ob u čen u sa ko od tvi da i ko šu lju za kop ča nu do
gr la. Ka da je sa znao da ma ma ni je tu, ski nuo se i ostao u ma ji ci
sa zna kom pi va re Kors i far mer ka ma, pa re kao: „Žur ka!“
Ka da su oti šli, vra tio sam se ono me što obič no ra dim. Na iz-
me nič no sam gle dao MTV i šou-pro gra me. Pod gre jao sam
za mr znu tu pi cu i na kra ju je či ta vu po jeo. Baš sam svi nja.
Pi tam se ka da će se ma ma vra ti ti.
Su bo ta, 11. sep tem bar
Sa da je 1 i 33 no ću. Aman da se upra vo vra ti la. Pre ma me. Ka da
sam to ka zao Aman di, ona gla sno re če, kao da ma ma, gde god
da je, mo že da je ču je: „Bra vo, ma ma. Ko nač no i ti s ne kim da
spa vaš.“
Spa va? Ne ma šan se. Ka kva ga dost! Do du še, mo gu će je. Ali
da bih sa ču vao sop stve no du šev no zdra vlje, ne smem o to me
da raz mi šljam.
Su bo ta, 11. sep tem bar
Sa da je 2 i 14 i vo leo bih da znam gde je ma ma. Šta ako ju je
dok tor Ker man kid na po vao? Mi slim, šta tač no zna mo o nje mu?
Sa mo to da je zu bar. A to ga sámo po se bi či ni zlim.
Za bo ra viv ši da is klju či sve tlo, Aman da je čvr sto za spa la is pru-
že na na kre ve tu, plju vač ke osu še ne na bra di, ste žu ći u ru ka ma
lju bav ni ro man Za ro blje nik mo je že lje. Šte ta što je ni ko u sred-
njoj ško li ne po zna je kao ja. Pra va je pri kri ve na štre ber ka.
Mo gao bih da joj uzmem taj ro man i is kra dem se iz so be.
Ali pre vi še je na por no pro bi ja ti se kroz sve te opi se ma sken ba-
la i svi ta nja sa mo da bi se do šlo do de lo va s po drh ta va njem u
sla bi na ma i vre lim, pul si ra ju ćim me som.
Ima da se dim na onom glu pa vom ka u ču na cve ti će ko ji je
ma ma ku pi la od mah po sle raz vo da, sve dok se ona ne vra ti ku ći.
Gle dao sam ne ko li ko i l mo va isto vre me no: zgod na ri ba s pi što-
ljem sve ti se za si lo va nje, zgod na ri ba u pri pi je nom za tvor skom
ode lu po ku ša va da od bi je le zbij ke, i zgod na ri ba ko ju pro ga nja
ma ni jak po la ko gu bi deo po deo ode će.
Mo zak će mi se ras pu ći od bri ge zbog ma me, ali bar je Reks sre-
ćan. Po go to vo zbog sce ne u ko joj se suk nja zgod ne ri be za gla vi la
u vra ti ma pa je mo ra la da je po ce pa da bi po be gla od ma ni ja ka.
Su bo ta, 11. sep tem bar
ŠTA JE MA MA DA NAS RE KLA TET KI MAR ŠI PRE KO TE LE-
FO NA
Dok tor Ker man zna da slu ša.
Ni su ura di li ono.
Ni ka da ni je ni sa nja la da će je sin ti nej džer če ka ti da se
vra ti ku ći pet kom uve če.
Sav sam sti dljiv i još tra žim se be.
U po ne de ljak idu za jed no na ru čak.
ŠTA BIH ŽE LEO DA KA ŽEM MA MI, MA DA BI ON DA ZNA LA
DA SAM PRI SLU ŠKI VAO
Pre tva ra se da zna da slu ša sa mo da bi ste ura di li ono.
1.
2.
3.
4.
5.
1.De bra L. Gar finkl 20 Ka ko sam iz gu bio na di mak i ste kao de voj ku 21
Hva la bo gu što ni ste ura di li ono!
Ni ja ni sam ni ka da sa njao da ću če ka ti ma mu da se vra ti
ku ći pet kom uve če.
Šta uop šte zna či to „pro na la že nje se be“?
Ne moj da ideš u po ne de ljak s njim na ru čak. Ne moj vi še
ni ka da bi lo ku da s njim da ideš.
Ne de lja, 12. sep tem bar
Ta ta je me ne i Go spo da ri cu bu ti ne po veo u ne ki ja pan sko-mek-
sič ki re sto ran, ne dav no otvo ren u cen tru. Pi tao sam ga da li
bi smo ume sto ne delj nog iz la ska u re sto ran jed nog pet ka mo žda
mo gli da ode mo na sred njo škol sku fud bal sku utak mi cu. Od go-
vo rio je: „Haj de da se dr ži mo ne de lje.“ Ni je mi ni ob ja snio za što.
Da igram fud bal, ve ro vat no bi sva kog pet ka se deo na tri bi na ma
ob u čen u bo je ško le i du vao u ogrom nu tru bu.
Usred ve če re, baš ka da je ta ta šta pi ći ma za hva tio par če me sa
pe če nog na ro šti lju, re koh: „Ma ma je ce lu noć pro ve la s mo jim
zu ba rom.“ Hteo sam da ga za pre pa stim. Me đu tim, ni me so ni je
is pu stio iz štapića. Na pro sto je od go vo rio: „O, baš mi je dra go
zbog nje.“
To za nje ga ni je ni šta po seb no, pret po sta vljam. Uvek uži va
s ne kom fu i com. A Aman da ka že da je i to kom bra ka imao
mi lion ve za. Ne že li vi še ni da raz go va ra s njim. Naj vi še za to
što je kri vac za ras pad bra ka bi la po moć ni ca Aman di nog tre ne-
ra gim na sti ke.
Ka da bi se ne ke ne de lje uve če po ja vi la Aman da, ta ta bi je
pi tao ku da že li da ide. Da sam omi ljen po put nje, mo gu da se
kla dim da bi i me ne to po ne kad za pi tao. Mo žda bi bio sav po no-
san na me ne i go vo rio mi da iza be rem re sto ran u ko ji že lim da
idem, i da ga pod se tim da mi sle de će go di ne ku pi auto mo bil
kako bih mo gao nji me da se vo zim na sve te žur ke na ko je me
2.
3.
4.
5.
po zi va ju, i da vo dim svo ju de voj ku Dži nu na bit ek i krom pi ri-
će. On bi, na rav no, re kao pom frit, ali to bih mu opro stio…
Po ne de ljak, 13. sep tem bar
Čo ve če! Da nas mi se obra ti la jed na de voj ka. Ni je baš Dži na, ali
ipak. Ide u dru gi raz red!
To se de si lo baš kad sam iz la zio sa ča sa špan skog. I ta de voj-
ka, Sid ni Ho land, upi ta me: „Je si li raz u meo šta je pri ča la go spo-
đi ca Pa di lja? Shva ti la sa mo sa mo po lo vi nu.“ Na to re koh: „To je
on da dva put vi še od me ne.“
Kao da joj ni je do volj no što na ča su uop šte ne će da ko ri sti
en gle ski, go spo đi ca Pa di lja i špan ski go vo ri kao vo di telj auk ci je
na spi du. Po lo vi nu vre me na pro vo dim se de ći sav smu šen, na da-
ju ći se da ni je upra vo re kla da onaj ko je ne raz u me ni ka ko ne će
mo ći da pre đe u sle de ći raz red.
I ta ko smo Sid ni Ho land i ja u hod ni ku upo re di li be le ške
sa ča sa. Pa met na je i ve o ma pri jat na. A ima i ve li ke, okru gle
gru di.
Sre da, 15. sep tem bar
Da nas sam ko nač no ste kao jed nog pri ja te lja. Zo ve se Nejt
Kar nov ski. Se deo sam sâm u glu pe za ri ji ka da se ne ki tip sme-
stio do me ne i po čeo da či ta Če ka ju ći Go doa. Lek ti ra, zna či.
Imao sam iz bor da ceo ru čak opet pro ve dem zu re ći u po slu-
žav nik, ža le ći što Bra jan ni je tu, ili da po ku šam da za po de nem
raz go vor.
Tre ba lo mi je tri mi nu ta da smi slim šta da ka žem. Ko nač-
no re koh: „Svi đa ti se knji ga?“ Na ce rio mi se. Po tom na sta vih:
Back to top Go down
 
Kako sam izgubio nadimak i stekao devojku
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» "The Shadow Game" card and some others.
» iz duše...
» Maki srecan rodjendan
» Mika Antic
» Rodjendanske cestitke

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Skola :: Chat :: Knjige :: Teen romani i knjige za decu-
Jump to: